• darkblurbg
  • darkblurbg

Tarieven

Ik werk op basis van een vooraf met u overeengekomen uurtarief, vermeerderd met 21% btw. Er is ook de mogelijkheid om bepaalde diensten af te nemen tegen een vast tarief.

Voor reistijd geldt een tarief van 35% van het uurtarief. Hierin zijn dan alle reiskosten opgenomen. Ik bereken geen kantoorkosten. Eventuele locatiekosten of out-of-the-pocket kosten zullen vooraf met u worden begroot.

Maandelijks of na afloop van het traject ontvangt u een factuur voor de verrichte werkzaamheden, uiteraard voorzien van een specificatie.

privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van PCMediation, gevestigd aan de Kanaalweg 109, Den Haag (hierna: de “mediator” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die deze website bezoeken of contact met mij hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 0623565502 of e-mail: paolacrone@me.com.  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mediationdossier

Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met mij opneemt per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats) en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).